Elise

Elise Einarsdotter.
©Foto Lou T Lundqvist

Elise Einarsdotter i Solos for Grand Piano.